Права та обов’язки споживача

34. Споживач має право на:
1) підключення в установленому порядку до систем централізованого водопостачання та
водовідведення;
2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітарним нормам та
правилам, кількість і режим подання якої визначаються на договірних засадах, в обсязі, не меншому
від нормативів питного водопостачання;
3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної інформації про якість
питної води та режим її постачання;
4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів
гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих
речовин;
5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих внаслідок постачання
неякісної питної води, що не відповідає державним санітарним нормам та правилам, інших порушень
вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення;
6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством і умовами договору;
7) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, розмір місячного
платежу, структури тарифу, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі
властивості;
8) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю
внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належне йому
житло (інший об’єкт нерухомого майна);
9) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх
ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;
10) несплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності засобів розподільного
обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна)
багатоквартирного будинку споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови надання
документу, що підтверджує факт відсутності одного або декількох членів сім’ї, не пізніше 12
розрахункових періодів після закінчення тимчасової відсутності;
11) отримання від виконавця штрафу за перевищення нормативних строків проведення
аварійно-відновних робіт у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з
централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, визначеної за попередні 12
місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 – за фактичний час споживання послуг)за
кожну добу такого перевищення;
12) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;
13) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням порядку надання послуг,
зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
14) отримання без додаткової оплати від виконавця детального розрахунку розподілу обсягу
спожитих послуг між споживачами багатоквартирного будинку;
15) отримання без додаткової оплати інформації про проведені Виконавцем нарахування плати
за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі, а також інформацію
щодо складових плати у наданих рахунках;
16) розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш
як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного
припинення надання послуг;
17) повідомити щодо прийнятого співвласниками багатоквартирного будинку рішення прообрання моделі договірних відносин з виконавцем;
18) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов договору.
35. Споживач зобов’язаний:
1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із внутрішньобудинкових
мереж та обладнання ;
2) не перешкоджати здійсненню контролю за технічним станом інженерного обладнання в
приміщеннях;
3) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;
4) укладати договір про надання послуг у порядку і випадках, визначених законом;
5) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням
послуг, що виникли з його вини;
6) забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуг та не втручатися в їх роботу;
7) допускати у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) управителя, виконавців
комунальних послуг або їхніх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання
відповідних житлово-комунальних послуг, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-
технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та
профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік
споживання відповідної комунальної послуги у квартирі (приміщенні) багатоквартирного будинку;
8) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства під час проведення ремонту
чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та
інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
9) власним коштом проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв,
обладнання, іншого спільного майна будинку, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому
законом порядку;
10) оплачувати надану послугу за ціною/тарифом, встановленими відповідно до законодавства,
а також вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;
11) забезпечувати своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності, до
експлуатації в осінньо-зимовий період;
12) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах,
установлених законом або договором;
13) письмово шляхом подання заяви інформувати виконавця про зміну власника житлового
приміщення (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно
проживають у житловому приміщенні споживача, протягом 10 календарних днів з дня настання таких
змін;
14) надавати виконавцеві або особі, що здійснює розподіл обсягів спожитих послуг, показання
вузлів розподільного обліку в порядку та строки, визначені договором;
15) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм;
16) забезпечувати доступ представникам Виконавця (при наявності посвідчень) для зняття
показань засобів обліку водоспоживання, для взяття контрольних проб на перевірку допустимих
концентрацій (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах, що приймаються до системи
централізованого водовідведення, для обстеження водопровідних та каналізаційних мереж, приладів та
пристроїв на них, у тому числі доступ до обладнання периферійних пунктів контролю тиску
(контрольних точок), що облаштовані на водопровідних вводах споживача (для споживачів, які
використовують питну воду для виробництва продукції, для виробничих потреб та скидають до систем
централізованого водовідведення стічні води технологічного походження)