Права та обов’язки споживача

ВИТЯГ З ТИПОВОГО ДОГОВОРУ

про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 933)

16. Споживач має право на:

 1. отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;

 1. отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

 1. відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

 1. зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

 1. усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого у додатку 1 до Правил;

 1. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї (у разі відключення виконавцем холодної та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

 1. зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

 • перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обгрунтованості звернення споживача та споживачем – у разі необгрунтованості такого звернення;

 1. установлення квартирних засобів обліку води і теплової енергії та взяття їх на абонентський облік;

 1. періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

 1. ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

 1. внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

 1. звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення стоків проведення аварійно-відбудованих робіт;

 1. укладання з виконавцем договору про зміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку.17. Споживач зобов’язаний:

 1. оплачувати послуги в установлений договором строк;

 1. повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

 1. забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води і теплової енергії представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для: ліквідації аварій-цілодобово; встановлення і зміни санітарно-технічного та інженерного обладнання; проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води і теплової енергії – згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово -комунальних послуг;

 2. дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 3. забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води і теплової енергії та не втручатися в їх роботу;

 4. у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;

 5. повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги;

 6. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

 7. у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води і теплової енергії відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;

 8. відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необгрунтованості претензій”.

Стаття 29.

Зменшення розміру плати проводиться у разі: тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання).

Стаття 68.

В разі тимчасової відсутності (не менше 1 місяця) наймач звільняється від оплати за водоспоживання при умові своєчасного надання документів, що підтверджують факт його відсутності.