ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ


про надання послуг населенню з централізованого водопостачання і водовідведення.


м.Хмельницкий
___________ 2018 року

Цей Договір про надання послуг з централізованого водопостачання і водовідведення., що є договором приєднання відповідно до норм ст..634 Цивільного кодексу України, є укладеним між:

міським комунальним підприємством «Хмельницькводоканал», що є виконавцем послуг з централізованого водопостачання і водовідведення в м. Хмельницькому для населення згідно норм Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі по тексту – Виконавець у всіх відмінках), в особі директора підприємства – Кавуна Віталія Борисовича ,що діє на підставі статуту, та

Споживачем (власником/співвласником, квартиронаймачем, орендарем/балансоутримувачем будинку, будинку садибного типу, квартири, житлових приміщень у багатоквартирних будинках, будинках, спорудах, які приєднані до міських комунальних мереж і в яких послуги з централізованого водопостачання і водовідведення надаються МКП Хмельницькводоканал», а також користувачами вищевказаних приміщень, квартир, або особами , зареєстрованими (прописаними) у таких приміщеннях, квартирах, будинках);

Цей договір приєднання вважається укладеним на основі типового договору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №630 від 21 липня 2005 року, про таке:

Предмет договору

1. Виконавець зобов`язується своєчасно надавати Споживачеві відповідної якості послуги з централізованого водопостачання і водовідведення, а Споживач зобов`язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими відповідними уповноваженими органами тарифами у строки і на умовах, що передбачені цим Договором приєднання.

2. Суб'єкти користування послугами (споживачами послуг) за цим Договором приєднання є:

1) власник/співвласник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та члени його сім'ї, а також будь-які інші особи, зареєстровані (прописані) у даному приміщенні, або ті, що постійно проживають у такому приміщенні;

2) власник/співвласник ( орендар) будинку садибного типу та члени його сім'ї, а також будь-які інші особи, зареєстровані (прописані) у даному приміщенні;

3) власник/співвласник (орендар) квартири у багатоквартирному будинку .

3. Характеристика засобів обліку води вказана в акті опломбування

Тарифи на послуги та їх загальна вартість

4.Тарифи на послуги та їх загальна вартість встановлюються уповноваженим державою органом на певний період часу.

5.Загальна вартість послуг з централізованого водопостачання і водовідведення для споживача складається з суми вартості обсягу спожитих послуг з цнтралізованого водопостачання та водовідведення.

6. Тарифи на послуги з 12,05,2017 року становлять:

1)на централізоване постачання холодної води 7.07 грн/м3; (з використанням внурішньобудинкових мереж);

2)на централізоване водовідведення 6,84рн/м3. (з використанням внурішньобудинкових мереж);

3) на централізоване водопостачання 6,49 грн/м;

4) на централізоване водовідведення 6,58 рн/м3.

7. Розмір щомісячної плати за надані послуги встановлюється згідно з нормативами (нормами) споживання.

8. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення(далі - Правила).

9. Вартість послуг може бути змінена у випадку встановлення уповноваженим державою органом нових тарифів на водопостачання та водовідведення.

10. Споживачі, які згідно чинного законодавства мають право на пільги з оплати послуг, здійснюють оплату послуги з урахуванням таких пільг в порядку, встановленому чинним законодавством України, за умови реєстрації їх в ЄДАРПУ, письмовою заявою Споживача, до якої додаються підтверджуючі документи про пільгу, з дати звернення.

Оплата спожитих послуг

11. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

12. Оплата за спожиті послуги вноситься Споживачем не пізніше останнього дня розрахункового місяця..

13. Послуги оплачуються готівкою чи в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця, який зазначений у рахунку та в цьому договорі приєднання.


14. За наявності засобів обліку води справляння плати за нормативами(нормами) споживання не допускається, крім випадків, передбачених абзацом п'ятим пункту 15 Правил.

15. Плата за послуги з водопостачання вноситься на р/р 26008300727436, за водовідведення

Хмельницьке ОУ АТ “Ощадбанк”, МФО 315784, код ЄДРПОУ 03356128

16. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня або тимчасово припиняється надання послуг (до внесення платежу за спожиті послуги та відшкодування вартості робіт по відновленню надання послуг).

17. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розміру плати.

18. Виконавець має право в будь-який момент протягом розрахункового періоду в присутності Споживача провести контрольне зняття показів квартирних засобів обліку, а загальнобудинкових засобів обліку – в присутності представника Власника (ОСББ, ЖБК, УМК, управителя або визначеної загальними зборами особи ) чи Балансоутримувача.

19.Квартирні засоби обліку, що використовуються споживачем, повинні відповідати встановленим технічним вимогам і правилам, технічним і законодавчим нормам, та внесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки.

20.Встановлення квартирних вузлів обліку здійснюється спеціалізованою організацією й повинно відповідати встановленим технічним вимогам і правилам, технічним і законодавчим нормам. Якщо уповноваженими особами Виконавця виявлено, що квартирні вузли обліку води не відповідають вимогам цих пунктів, Виконавцем складається відповідний акт-припис про усунення виявлених невідповідностей. Споживач зобов»язаний усунути невідповідності в строк, зазначений в такому акті за власний рахунок. Якщо Споживач у встановлений строк не усунув недоліки, зазначені в акті -приписі, вказані засоби обліку не реєструються, або знімаються Виконавцем з абонентського обліку, нарахування споживачу з моменту зняття здійснюється згідно умов цього договору приєднання та чинного законодавства за діючими нормами водопостачання.

Розподіл між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг здійснюється відповідно ЗУ "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання” та методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади.


Права та обов'язки сторін

21.Споживач має право на:

1) отримання, своєчасно та належної якості, послуг згідно із законодавством та умовами цього договору приєднання;

 1. отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів(норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

 2. відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

 3. зменшення розміру плати в разі надання послуг не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

 4. усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом строку, встановленого у додатку 1 до Правил;

 5. несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім'ї (у разі відключення виконавцем холодної води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

 6. зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність(довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

 7. перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов'язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обгрунтованості звернення споживача та споживачем – у разі необгрунтованості такого звернення;

 8. установлення квартирних засобів обліку води та взяття їх на абонентський облік в порядку встановленому законодавством;

 9. періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

 10. ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

 11. внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

 12. звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

 13. укладення з виконавцем договору про заміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку;

22. Споживач зобов'язаний:

 1. оплачувати послуги в установлений договором строк;

 2. повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання. Встановити в місячний термін прилади обліку води, у разі виявлення виконавцем факту проживання в квартирі (будинку садибного типу) не зареєстрованих осіб (квартирантів), та факту утримання споживачем підсобного господарства, поливання присадибної ділянки;

 3. забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для:

- проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води – згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг, а також умов цього договору приєднання;

 1. дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 2. забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води та не втручатися в їх роботу;

 3. у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;

 4. повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги;

 5. своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

 6. за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

 7. своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

 8. у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;

 9. відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необгрунтованості претензій;

 10. у разі наявності водолічильників щомісячно, до 30 числа, надавати виконавцю їх показники.


23. Виконавець має право:

 1. у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги нараховувати пеню у розмірі,

встановленому законодавством і цим договором;

- тимчасово припиняти надання послуг (до внесення платежу та відшкодування вартості робіт по відновленню надання послуг);

 1. вносити зміни у цей договір приєднання з повідомленням Споживача, шляхом публікації таких змін у друкованих засобах масової інформації, мережі інтернет, якщо такі зміни впливають на порядок нарахування за послуги, оплати за послуги, тарифи на послуги;

 2. вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 3. вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, повязаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

 4. доступу до приміщення споживача для проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води відповідно до законодавства;

 5. у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки;

 6. Виконавець має право здійснювати перевірку показань квартирних засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.

24. Виконавець зобов'язаний:

 1. своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров'я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

 2. інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійно- диспетчерської служби (зазначаються в договорі і розрахунковій книжці самообслуговування, а також розміщуються на дошках оголошень в усіх під'їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

 3. надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи(норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);

 4. контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити підготовку до періодичної повірки квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж згідно вимог чинного законодавства;

 5. повідомляти споживача про планову перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили ) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;

 6. відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу);

 7. забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облік квартирних засобів обліку;

 8. вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;

 9. зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

 10. звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

 11. проводити перерахунок розміру плати за послуги у разі їх надання не в повному обсязі, відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання у порядку, визначеному Правилами, іншими нормативно-правовими актами та цим договором;

 12. своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов'язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

 13. відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім'ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і цього договору;

 14. сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором;

 15. виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства та цього договору.

16)Після отримання показань квартирних засобів обліку, якщо вони відрізняються від розрахованих за показаннями будинкових засобів обліку, виконавець здійснює коригування плати за надану послугу в наступному розрахунковому періоді шляхом зменшення або збільшення обсягів спожитої кожним споживачем послуги, що відображається в платіжному документі періоду, наступного за здійсненням коригування.

Відповідальність сторін

25.Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 1. несвоєчасне внесення платежів за послуги – шляхом сплати пені;

-неможливістю в подальшому користуватися послугами;

 1. втручання у роботу засобів обліку води шляхом сплати вартості спожитої води за діючими нормами.

 2. порушення зобов'язань, установлених законодавством і цим договором приєднання.

26. Виконавець несе відповідальність у разі:

 1. неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування збитків;

 2. зниження кількісних та/або якісних показників послуг, надання послуг не в повному обсязі – шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством, 3,3 відсотків місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

 3. порушення прав споживачів згідно із законодавством;

 4. порушення зобов'язань, установлених цим договором або законодавством.

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві

26. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві є:

-межа розподілу відповідальності за стан інженерних комунікацій між виконавцем послуг з водопостачання/водовідведення та абонентом (межа балансової належності):

 1. у багатоквартирному будинку комунальної власності:

- мережі водопостачання – зовнішня грань стіни будинку;

- мережі водовідведення – випускний трубопровід у першому від будинку оглядовому колодязі;

 1. у відомчих багатоквартирних будинках:

- мережі водопостачання та водовідведення – згідно акту балансової належності;

 1. у будинку садибного типу:

- мережі водопостачання та водовідведення – врізний колодязь на мережах водопостачання та водовідведення, які належать виконавцю.

Порядок встановлення факту неналежного надання або ненадання послуг та розв'язання спорів

27. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв'язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі приєднання.

У повідомленні зазначається прізвище, імя та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов'язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов'язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, імя та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

28 Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

29.Представник виконавця, якому невідомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов'язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з'явитися до споживача протягом доби з часу надходження повідомлення.

30.У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об'єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об'єднання споживачів.

31.За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі – акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 1 до цього договору.. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

32.У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необгрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

33.Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 2 до цього Договору.. Виконавець зобовязаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обгрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг. Спори щодо задоволення претензій споживачів розв'язуються у суді. Споживач має право на досудове розв'язання спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.

Форс-мажорні обставини

34. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору приєднання.

Строк дії договору

35.Умови цього договору приєднання розміщуються на веб-сайті Виконавця та в друкованому виданні і вважаються чинними з 01.10.2017 року та діють до прийняття центральним органом виконавчої влади нормативно-правових актів згідно ЗУ “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”.

36.Договір може бути розірваний достроково у разі:

- зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця;

- переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до іншої особи;

- невиконання умов договору сторонами.

37.Цей договір приєднання вважається акцептованим усіма споживачами МКП «Хмельницькводоканал», які приєднані до мереж централізованого водопостачання та водовідведення Виконавця та /або які прийняли (отримали) послугу централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються МКП «Хмельницькводоканал».

38.Споживач може додатково в індивідуальному порядку подати Виконавцю належним чином посвідчену заяву-договір про безумовне приєднання такого споживача до умов цього договору приєднання в цілому, із зазначенням в заяві конкретних характеристик об»єкта Споживача. Така заява підлягає прийняттю та засвідченню уповноваженою особою Виконавця.

Інші умови

Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших ситуацій:

 1. МКП «Хмельницькводоканал» тел. 78-75-10; 15-67;( 067) 310-87-37

 2. Міське комунальне аварійно-технічне підприємство ЖКГ, провул.Пересипкіна,1, аварійна служба тел. 15-64; 76-30-86;

Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж:

УМК “Центральна” тел. 55-05-33;

УМК “Проскурівська” тел. 79-78-32;

УМК “Південно-західна” тел. 2-41-03;

УМК “Дубове” тел. 64-07-83;

УМК “Заріччя” тел. 63-00-65;

УМК “Озерна” тел. 77-36-72.

УМК КП «Будівельник» - 64-31-49

ТОВ ЖЕО ЖЕД_№1 - 63-00-87

ТОВ ЖЕО ЖЕД -№2 - 4-13-48

ТОВ ЖЕО ЖЕД - №3 - 77-11-65

Органи, які здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з водопостачання та водовідведення:

 1. Відділ управління міським господарством, вул. Гагаріна,3, тел. 15-80;

 2. Управління житлово-комунального господарства, вул. Проскурівська, 1, тел. 79-52-37; 65-76-76.


Реквізити виконавцяМКП «Хмельницькводоканал»;


29000, м. Хмельницький, вул. Водопровідна,75;


з водопостачання вноситься на р/р 26000000250136 з водовідведення вноситься на р/р 26005010365447в Хмельницькій філії ПАТ «Укрсоцбанк»

МФО 300023;


Ідентифікаційний код 03356128;

св. про реєстрацію платника ПДВ 317924223;


тел.78-75-30, 78-75-21, 78-75-06


kmwater @ukr.net
Телефон Аварійно-диспетчерська служба:1567
Останні новини

23
вересня 2020
Планові роботи, Буде відсутнє водопостачання, Заміна запірної арматури, Приєднання водопровідних мереж

У зв'язку з проведенням планових робіт по заміні запірної арматури вул. Подільській, 38, 24.09.2020 р. з 10:00 до 15:00 год. буде призупинено водопостачання...

докладніше